Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕДЕН КОНКУРС

Лого Община Берковица

На основание чл.44 ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията по провеждане на конкурса за длъжността „Секретар на местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни“, обявява своето решение:

Формуляр за окончателните резултати

Име ,презиме и фамилия на кандидатаРезултат по начина по чл.33 НПКПМДС средна оценкаКоефициентРезултат от интервюто средна оценкаКоефициентОкончателен резултат
Димитринка Рангелова Лазарова – Йоцова9,55431,84165,4

На основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители комисията класира:

Димитринка Рангелова Лазарова – Йоцова

Председател на комисията
Спаска Георгиева
Зам.-кмет на Община Берковица /п/