Обяви

ОБЯВЛЕНИЕ

ДЪРВА ЗА ОГРЕВ /КОНТИНГЕНТ/

Във връзка с отпуснат контингент – дърва за огрев за отоплителен сезон 2014/2015 г. по цена 13.80 лв. без ДДС за 1 куб. м за град Берковица в района на Държавно горско стопанство – Берковица Ви уведомяваме:

– Срокът за неусвоените количества от подалите заявления в Общинска администрация – Берковица е до 30.09.2014 г. ;

– За неусвоените количества дърва за огрев ще има ново преразпределение чрез прием на заявления за добив на дърва от местното население в насаждения, в които сечта е приключила от дърводобивните фирми;

Настоящата информация се огласява за населението на информационното табло на Общинска администрация – Берковица и чрез средствата за масова информация.