Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ

Общинска администрация Берковица на основание чл. 39, ал. 2 от наредба 3/2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони /СОЗ/ около водоизточници и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване , публично  обявява „Проект за санитарно охранителни зони за обект : Планинско водохващане, алпийски тип на река Десна бара село Бързия, община Берковица, област Монтана“.

Проектът за  учредяване на СОЗ около горецитирания обект е на разположение в стая 112 на общинска администрация – Берковица.

Писмени становища и възражения ще се приемат до Кмета на Община Берковица в центъра за услуги и информация на гражданите в срок от 27.11.2015 г. до 27.12.2015 г.