Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ

Комисия назначена със Заповед № 103/20.01.2016 г. на изпълнителния директор на ИАГ – София, на основание § 49, ал. 7 от Закона за горите обявява, че с протокол от 13.07.2016 г. е одобрен списък на поземлени имоти, притежаващи характеристика на гора по смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за горите, но не отразени като такива в картата на възстановената собственост, за землищата на община Берковица.

Списъкът е изложен в сградата на Общинска администрация – Берковица, както и в кметствата по села, както и на сайта на община Берковица: https://www.berkovitsa.bg/ в сектор „Икономика“/“Земеделие“ от 18.07.20165 г. до 18.09.2016 г. /двумесечен срок/.

На основание § 49, ал. 8 от Закона за горите собствениците на засегнатите имоти могат да отправят писмени възражения, бележки и предложения към комисията, придружени със скици на засегнатите имоти и удостоверения за наследници в срок до 18.10.2016 г. /един месец след изтичане на двумесечния срок указан по-горе/. Отправените писмени възражения, бележки и предложения ще се събират на следните места: за землището на град Берковица в стая 213 на община Берковица, а за другите землища – в кметството на съответното населено място (село).