Обяви

ОБЯВЛЕНИЕ

2

1111

 

СДРУЖЕНИЕ „МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ – РОДОЛЮБИЕ“

ГР. МОНТАНА, УЛ. ПАНАЙОТ ХИТОВ № 42

ПАРТНЬОР ПО ПРОЕКТ „ЩЕ УСПЕЕМ ЗАЕДНО“ BG05M2OP001-3.001-0087

ОБЯВЯВА ПОДБОР

на двама служители на длъжност „Експерт работа по проекти“ във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-3.001-0087 „Ще успеем заедно“

Място на работа: Нает офис в гр. Берковица, ул. Николаевска № 96

Вид на трудовото правоотношение: Срочен трудов договор – 20 месеца.

Начин на провеждане на подбора: допускане по документи и събеседване

Основна функционална характеристика на длъжността:

  1. Осъществява работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието като проведе изследване за нагласите на родителите спрямо образователната интеграция и приемането на различието сред 100 родители от целевата група в община Берковица; извърши експертна работа по съставяне на Сборник с материали от изследването и участва в осъществяване на четири срещи-дискусии в гр. Берковица, с. Замфирово и с. Боровци с родителите от целевата група за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието в мултикултурна среда.
  2. Осъществява работа по насърчаване участието на родителите във възпитателния процес като участва в провеждане на четири Родителски форуми – два в гр. Берковица, в с. Замфирово и в с. Боровци за насърчаване възможностите на родителите за по-активно участие във възпитанието на техните деца; участва в изготвяне на Наръчник на добрите практики за популяризиране на нови и иновативни подходи за участието на родителите във възпитателния процес; взема участие в създаване на клуб на родителя в детските градини по проекта; извършва открояване на семейства с добри практики и подходи; участва в разработване на Програма за непосредствени мерки в посока предотвратяване на непосещаването и активно включване на децата /с ударение на тези от ромски произход/ във всички форми на предучилищни възпитателно-образователни въздействия.
  3. Осъществява работа с родителите от ромски семейства, които възпрепятстват децата си, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка, от редовно посещаване на детска градина като: осъществява кампания за индивидуална работа с родителите от ромското малцинство, които не изпращат децата си на предучилищна подготовка в детската градина; провежда анкети (чек-листи) от индивидуалните посещения по домовете; изготвя индивидуални семейни „паспорти” за основните причини на девиантно поведение; участва в изготвяне на Обобщаващ анализ на най-важните причини и мерки за работа с родителите от ромски семейства, които възпрепятстват децата си, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка, от редовно посещаване на детска градина.

Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

1.1 Образование – Висше образование, образователно-квалификационна степен „Магистър“

1.2 Специфичен опит – не по-малко от 7 г. за работа по европейски проекти и участие в изпълнението на не по-малко от два проекта с подобна насоченост.

1.3 Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер

Необходими документи за участие в подбора:

Заявление (по образец); Автобиография в европейски формат (по образец) с подробно описание на изпълнението на проекти; Свидетелство за съдимост; Копие от диплома за завършено образование; Копие от трудов или граждански договор за доказване на специфичен опит не по-малко от 7 г. за работа по европейски проекти и участие в изпълнението на не по-малко от два проекта с подобна насоченост.

Място и срок за подаване на документи:

Документите се подават лично от кандидата или чрез нотариално упълномощен представител на адреса на седалище и управление на сдружението в гр. Монтана, ул. Панайот Хитов № 42, където се намира и длъжностната характеристика за предоставяне на кандидатите.

Срокът за подаване на документи е до 15:00 часа на 13 януари 2017 г.

Списъци с допуснатите и недопуснатите кандидати се обявяват на 16 януари 2017 г. на електронната страница на община Берковица: www.berkovitsa.bg

Провеждане на събеседване с одобрените кандидати ще се проведе от 15:00 часа на 16 януари 2017 г. в офиса в гр. Берковица, ул. Николаевска № 96.

Справки на телефон: 0883 321 999.

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

 

Проект BG05M20P001-3.001-0087 Ще успеем заедно“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

ЗАЯВЛЕНИЕ