Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ

О Б Я В Л Е Н И Е

изх. № УОСГ-94-00-832(09) от 27.11.2020 г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ” –  Берковица на основание чл.128, ал.3 във връзка с чл.131, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че със Заповед № РД-15-811 от 24.11.2020 г. на Кмета на Община Берковица е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация за УПИ X, пл. № 1170 ; УПИ XI, пл.№ 1171,1172; УПИ IX, пл. № 1189 в кв. 97 по Регулационния план на гр. Берковица (ПИ 03928.512.473, ПИ 03928.512.474, ПИ 03928.512.472 по КККР на гр. Берковица).

ОБЯВЛЕНИЕ