Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ

ДЪРВА  ЗА ОГРЕВ /КОНТИНГЕНТ/

  Общинска администрация –Берковица  е направила разпределение на количествата дърва за огрев за отоплителен сезон 2012/2013 г. по цена 13,80 лв. без ДДС за 1 пр. куб. м за град Берковица в района на Държавно горско стопанство – Берковица и от 25 юни 2012 год. започва да приема заявления за добив на дърва  от местното население в насаждения, в които сечта е приключила от дърводобивните фирми.

Условията за включване в списъците са следните:

 1. Лицето и членовете на неговото домакинство не трябва да имат възстановени гори от Общинските служба по земеделие – гр. Берковица и те не могат да задоволят нуждите на домакинството с дървесина от собствените си гори.

 2. Членовете на домакинството трябва да са постоянно живеещи в  гр. Берковица.

3. Членовете на домакинството да не ползват енергийна помощ от Дирекция “Социално подпомагане” – Берковица.

         Максимално допустимите количества при разпределението на контингента дърва за огрев са :

–       за 1  (едно) домакинство –  до 5 куб. м.

Настоящата информация се огласява за населението на информационното табло  на Общинска администрация – Берковица и чрез средствата  за масова информация.

 

 

Вашият коментар