Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ

О Б Я В Л Е Н И Е

изх.Nо УОСГ-70-00-28(07) от 27.11.2020 г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл.128, ал.3 във връзка с чл.131, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че със Заповед №РД-15-812 от 24.11.2020 год. на Кмета на Община Берковица е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване за ПИ 03928.201.132 по КККР на гр. Берковица/м. Раковица/.

ОБЯВЛЕНИЕ