Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Берковица

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ
№ УОСГ 94 00-2395(5) от 11.10.2021 г.

Общинска администрация – Берковица обявява на заинтересованите, че със заповед № РД-15-620/08.10.2021 г. е възстановено правото на собственост на ПИ 03928.209.319 по плана на новообразуваните имоти в м. „Шалин дол“, землище гр. Берковица, на наследниците на Станка Георгиева Казакова.
В 14 – дневен срок от получаването, заповедта може да се обжалва от заинтересованите чрез Община Берковица, до Административен съд – Монтана.

Кмет на Община Берковица
Димитранка Каменова