Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ

Лого - Община Берковица

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ
№ УОСГ 9400-2953(2) от 05.04.2022 г.

Общинска администрация – Берковица обявява на заинтересованите, че със заповед № РД-15-175/01.04.2022 г. е възстановено правото на собственост на ПИ 03928.215.389 по плана на новообразуваните имоти в местност Дрянов дол, землище гр. Берковица, на наследниците на Александър Тодоров Анастасов.
В 14 – дневен срок от получаването, заповедта може да се обжалва от заинтересованите чрез Община Берковица, до Административен съд – Монтана.

СПАСКА ГЕОРГИЕВА /П/
Зам.-кмет на Община Берковица
Заповед № РД-15-174/01.04.2022 г.