Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ

Лого - Община Берковица

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
ОБЯВЛЕНИЕ
изх. № УОСГ-94-00-296/26/
от 07.07.2022 г.


На основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ Общинска администрация – Берковица уведомява за издадено Решение МО 10 – ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на РИОСВ – Монтана и Разрешение за строеж № 13 от 07.07.2022 г. за обект: „ТУНЕЛНА БЛОКОВА ОРАНЖЕРИЯ В ПИ 03928.91.25, МЕСТНОСТ ГОЛЯМА ЛИВАДА ПО КККР НА ГР. БЕРКОВИЦА, ОБЩИНА БЕРКОВИЦА, ОБЛАСТ МОНТАНА“, с възложител „КОМ АГРО“ ООД със седалище и адрес на управление: обл. Монтана, община Берковица, гр. Берковица, ул. „Ком“ № 8, което разрешение е част от КПИИ, за който е издадена Заповед за ПУП № РД-15-476 от 07.07.2022 г.
Документацията е налична за разглеждане в стая 112 в Общинска администрация Берковица всеки работен ден от 08:30 ч. – 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:00 ч., считано от 07.07.2022 г.