Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Берковица

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ
№ УОСГ-94 00-3233(3) от 21.07.2022 г.

Общинска администрация – Берковица обявява на заинтересованите, че със Заповед № РД-15-527/21.07.2022 г. е възстановено правото на собственост на ПИ 03928.209.271, със Заповед № РД-15-528/21.07.2022 г. е възстановено правото на собственост на ПИ 03928.209.255, със Заповед № РД-15-529/21.07.2022 г. е възстановено правото на собственост на ПИ 03928.209.254 по плана на новообразуваните имоти в местност Шалин дол, в землището на гр. Берковица, на наследниците на Димитър Томов Стоянов.
В 14 – дневен срок от получаването, заповедите могат да бъдат обжалвани от заинтересованите чрез Община Берковица до Административен съд – Монтана.

Димитранка Каменова

Кмет на Община Берковица /П/