Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ

Лого - Община Берковица

изх. № ЕФПП-70-00-41/42/
от 12.08.2022 г.


На основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ Общинска администрация – Берковица уведомява за издадено Решение МО 21 – ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на РИОСВ – Монтана и Разрешение за строеж № 15 от 08.08.2022 г. за обект: „Изграждане на детска площадка за игра и повишаване на екологичната култура в ж.к. „Изгрев”, гр. Берковица“, с Възложител Община Берковица, със седалище обл. Монтана, община Берковица, гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4.
Може да се запознаете с документацията в стая 112 в Общинска администрация – Берковица, всеки работен ден от 08:30 ч. – 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:00 ч., считано от 08.08.2022 г.