Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ
изх. № УОСГ-70-00-150/25/
от 12.08.2022 г.

На основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ Общинска администрация – Берковица уведомява за издадено Решение МО -ОС-4/2021 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие на РИОСВ – Монтана и Разрешение за строеж № 16 от 12.08.2022 г. за обект: „Фотоволтаична централа 2399 kW, БКТП 2500 kVA, 2/2х08kV и 1x15kVA, находящи се в ПИ 03928.191.7, област Монтана, община Берковица, гр. Берковица, местност Голямата ливада, с възложител „ЕЛЕКТРИСИТИ” ЕООД, със седалище гр. София, район „Надежда“, ж. к. „Надежда“, бл. 458, вх. Б, ет. 2, ап. 17
Документацията е налична за разглеждане в стая 112 в Общинска администрация – Берковица всеки работен ден от 08:30 ч. – 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:00 ч., считано от 15.08.2022 г.