Актуални Новини, Новини, Обяви

ОБЯВЛЕНИЕ

Лого Община Берковица

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка чл. 8 , ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед №РД-15-752/24.10.2023 г. на заместник- кмета на Община Берковица (Заповед № РД-19-684/25.09.2023 г.)

ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” на Музеен комплекс – гр. Берковица

Място на работа: Музеен комплекс – Берковица
Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната работа в музея
Правоотношението с директора на музея е срочно за срок от 5 години, съгласно чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство.

І. Изисквания за длъжността:

Минимални изисквания:
Образование – висше; образователно-квалификационна степен „магистър”
Професионално направление – история и археология, социология, антропология и науки за културата.
Професионален опит 3 в съответното професионално направление;
Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност.

Като предимство се счита:
Присъдени научни степени
Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство
Участие в разработването и реализацията на програми и проекти
Чуждоезикова подготовка
Компютърна грамотност

ІІ.Начин на провеждане на конкурса:

Защита на концепция за дейността и развитието на Музеен комплекс – Берковица за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях.
Събеседване.

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

Заявление за участие;
Документ за самоличност (необходим само за идентификация, като се връща веднага);
Документ за трудов стаж (копие);
Медицинско свидетелство (представя се при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца);
Професионална автобиография;
Документ за завършено образование (копие);
Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа или след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок от 3 месеца;
Концепция за дейността и развитието на Музеен комплекс – Берковица за 5-годишен период, като подробно е разработена първата в 7 екземпляра в запечатани и ненадписани пликове, в обем до 10 страници.
Концепцията съдържа:

  • анализ и оценка на състоянието на музея, основни проблеми на функционирането му;
  • тенденции и възможности за развитието на музея, като културен и научен институт и мястото му музейната мрежа;
  • определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътищата за постигането им;
  • мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на музея;
  • етапи на реализация на концепцията.
    При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

ІV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция

Документите за участие в конкурса се подават в срок от 1 месец от публикуването на обявата за конкурса в местен вестник и на електронната страница на Община Берковица.
Документите се подават лично или чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване /партерен етаж/ на Община Берковица, адрес: пл. “Йордан Радичков“ №4, всеки работен ден от 8:30ч.до 17:00 часа.