Актуални Новини, Новини, Обяви

ОБЯВЛЕНИЕ

Лого Община Берковица

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл. 5 от Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор във връзка с чл. 18 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор

ОБЯВЯВА
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ

НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Място на работа: Община Берковица

1. Минимални и специфични изисквания към кандидатите за членове на одитния
комитет:

1.1. да имат придобита образователно-квалификационна степен “магистър”;
1.2. да имат най-малко 5 години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит;
1.3. да не участват в друг одитен комитет, включително в организация по ал. 4, чл. 18 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

2. Начин за провеждане на подбора: интервю.

3. Брой на външните членове на одитния комитет на Община Берковица – 2 /двама/.

4. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в подбора:
4.1. Заявление, изготвено съгласно Приложение № 1 към чл. 6 от Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор;
4.2. Копия от документи, доказващи придобита образователно-квалификационна степен “магистър” /заверени от кандидата/;
4.3. Копия от документи, удостоверяващи наличието на професионален опит по чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор /заверени от кандидата/;
4.4. Други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и придобити сертификати в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит – по преценка на кандидата.

5. Срок за подаване на документите: 10 календарни дни от датата на публикуване на настоящето обявление. Кандидатите подават лично или чрез пълномощник документите за участие в подбора.

6. Място за подаване на документите: Сградата на Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл.“Йордан Радичков“ № 4 , Приемна № 1 – Център за административно обслужване от 08:30 часа до 17:00 часа, всеки работен ден.