Обяви

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 91 от Кодекса на труда, обявяваме КОНКУРС за заемане на длъжността   “социален работник” в  Дом за Стари Хора с ОЛБ гр .Берковица.

І. Минимални изисквания за заемане на длъжностите:

1.1. Образование – висше, степен бакалавър или  магистър, професионално направление, както следва:

 • социални дейности, социална педагогика и други със социална насоченост.

1.2. Професионален опит – за заемане на длъжността не се изисква трудов стаж по съответната специалност. Предишен опит в областта ще се счита за предимство.  

1.3. Българско гражданство.

1.4. Да не са осъждани на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление.

1.5. Да не са лишени по съдебен ред от правото да упражняват професията.

1.6. Да нямат наложено дисциплинарно наказание „уволнение”.

ІІ. Характер на работата:

Работа с възрастни хора в специализираната институция Дом за Стари Хора с ОЛБ.

 1. Социален работник: Извършва социална работа свързана с приемането, настаняването и изписването на потребителите от специализираната институция за предоставяне на социални услуги , оценка и изготвяне на индивидуални планове на възрастните хора, настанени в  «Дом за Стари Хора с ОЛБ »; ангажира се с пряка индивидуална работа с възрастните хора ; Работи в тясна връзка с медицинският персонал и психолога.

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:

 1. Конкурсът ще се проведе в две части: І част – подбор по документи  и ІІ част – събеседване.

ІV. Необходими документи:

 1. Заявление за участие в конкурса, по образец, посочен във формуляра за кандидатстване;
 2. Документ за самоличност /копие/;
 3. Диплом за придобита образователно-квалификационна степен /копие/;
 4. Документ, удостоверяващ професионален опит /трудова, осигурителна, служебна книжка – копие/;
 5. Професионална автобиография, по образец, посочен във формуляра за кандидатстване;
 6. Мотивационно писмо, по образец, посочен във формуляра за кандидатстване.

V. Срок за подаване на документите:

 1. От датата на публикуване на обявата до 30 април 2013 г.

VІ. Място на подаване на документите:

 1. Община Берковица, 3500 град Берковица, ул. “Стефан Стамболов” 32,  всеки работен ден от 8,30 до 16,30 часа.

VІІ. Провеждане на събеседване:

 1. Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени и поканени на интервю.

 

Вашият коментар