Обяви

ОБЯВЛЕНИЕ

ДЪРВА  ЗА ОГРЕВ /КОНТИНГЕНТ/

   Във връзка с отпуснат контингент – дърва за огрев за отоплителен сезон 2013/2014 г. по цена 13.80 лв. без ДДС за 1 куб. м за град Берковица в района на Държавно горско стопанство – Берковица Ви уведомяваме:

         – Срокът за неусвоените количества от подалите заявления в Общинска администрация – Берковица е до 30.09.2013 г. ;

         – За неусвоените количества дърва за огрев ще има ново преразпределение чрез прием на заявления за добив на дърва от местното население в насаждения, в които сечта е приключила от дърводобивните фирми;

         – Условията за включване в списъците са следните:

  • Лицето и членовете на неговото домакинство не трябва да имат възстановени гори от Общинските служби по „Земеделие и гори” на територията на Република България и те не могат да задоволят нуждите на домакинството с дървесина от собствените си гори;
  • Членовете на домакинството трябва да са постоянно живеещи в гр. Берковица;
  • Членовете на домакинството да не ползват енергийна помощ от Дирекция “Социално подпомагане” – Берковица;
  • Лицата да нямат задължения към „Местниданъци и такси” – гр. Берковица;

        

Настоящата информация се огласява за населението на информационното табло  на Общинска администрация – Берковица и чрез средствата  за масова информация.