Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ – III етап

111logo-opr4rДоговор  №  BG05M9OP001-2.002-0075C001

”Създаване на център за предоставяне на интегрирана социална услуга в Община  Берковица”

На 17.09.2015 г. между Министерство на труда и социалната политика и Община Берковица е сключен Договор №  BG05M9OP001-2.002-0075-C001 ”Създаване на център за предоставяне на интегрирана социална услуга в Община Берковица”. Съгласно договора, Община Берковица ще осъществи процедура по подбор на  социални работници, предоставящи интегрирана социална услуга у дома (социален асистент, личен асистент и домашен помощник).

І. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК

Основни функции:

 1. Участва в разработването на индивидуалния план на потребителя на ползване на услугата;
 2. Подпомага потребителя съгласно изготвените оценка на потребностите и индивидуален план при осъществяване на дейности по самообслужване – обличане, събличане, къпане, бръснене, ползване на баня и тоалетна и др.;
 3. Подпомага и контролира потребителя при осъществяване на грижи за здравето – вземане на лекарства по лекарско предписание, ползване на катетър, уринатор и други помощни средства;
 4. Съдейства при придвижване на потребителя – придружава до личен лекар и специалисти, придружава до пенсионни, здравни и други институции, придружава за разходки, придружава при осъществяване на социални контакти от страна на потребителя;
 5. Поддържа хигиената в дома на клиента – измива под, тоалетна, баня, почиства кухненски мебели, измива домакинската посуда, изпира дрехи чрез пералня машина, подрежда вещи, забърсва прах и др.;
 6. Съдейства за доставка на храна и нейното приготвяне – пазарува, извършва подготвителни дейности по приготвянето на храна, приготвя храна – обяд и вечеря, храни потребителя (при необходимост);
 7. Други дейности – свързани с отоплението (палене на печка, доставка на дърва в помещението); почистване на достъпа до дома (от сняг, паднали клони, листа и други).;
 8. Отговаря за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация по случаите, за които отговаря, съгласно изискванията на Правилника на Центъра за интегрирана социална услуга у дома;
 9. Участва в организираните обучения (въвеждащи и поддържащи).

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Основно, средно  образование.

Професионален опит – не е необходим. Опит в сферата грижа за възрастни и деца с увреждания ще бъде смятан за предимство.

Личностни качества – умения за общуване, съпричастност, съчувствие, търпение, отговорност, коректност, спазване на конфиденциалност.

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда. Възнаграждението по трудовия договор се осигурява по договор  №  BG05M9OP001-2.002-0075-C001 ”Създаване на център за предоставяне на интегрирана социална услуга в Община Берковица” в рамките на минималната основна месечна работна заплата.

ІI. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

 1. заявление – (по образец – Приложение 1)
 2. документ за самоличност – (копие);
 3. автобиография -(по образец – Приложение 19)
 4. документ за завършено образование – минимум основно;
 5. документи за придобитата образователна степен и/или съотносима за длъжността „личен асистент” квалификация;
 6. служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
 7. служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);
 8. пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);
 9. копие от удостоверение за преминато обучение по операция „Алтернативи” или други програми на ОПРЧР 2007 – 2013 г.

Документите следва да се подават лично в срок от 01.12.2016 г. до 09.12.2016 г. включително – до 17.00 часа,  в ст. 209  на Общинска администрация – Берковица.

Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със Заповед на Кмета на Община Берковица.

Ще бъде проведено интервю с подалите заявления кандидати на 13.12.2016 г. – от 10.00 часа в стая 203 – Кабинет на Заместник-Кмета Радослав Найденов.  Място за изчакване – заседателната зала на Общински съвет-Берковица. Събеседването се провежда от комисия и има за цел да бъде установена мотивацията за работа с възрастни хора, лица/деца с увреждания, да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества, необходими за изпълнението на длъжността.

След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати, който ще бъде поставен на Информационното табло на 14.12.2016 г.

След приключване на подбора,  на класираните кандидати ще бъдат организирани опознавателни срещи с потребители на интегрирана социална услуга, които участват в програмата, но към момента нямат личен асистент. При одобрение от потребителя и съгласие от кандидата за предоставяне на социална услуга, ще бъде предложено на Кмета да сключи трудов договор с избраните кандидати.

Кметът на Община Берковица  сключва трудов договор с одобрените кандидати.

Договор №  BG05M9OP001-2.002-0075C001 ”Създаване на център за предоставяне на интегрирана социална услуга в Община Берковица” Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК – ДОМАШЕН ПОМОЩНИК