Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

Лого - Община Берковица

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ
изх.Nо УОСГ-94-00-3450 (4) от 26.09.2022 г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 131, ал. 1 и 2 от ЗУТ, Ви уведомява, че със Заповед №РД-15-682 от 26.09.2022 г. на кмета на Община Берковица е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – ПР за ПИ 07510.301.5 по КК и КР на с. Бързия, общ. Берковица, местност Орниче. С проект за ПУП се предвижда урегулиране и отреждане ,,За жилищно строителство“. Няма промяна на границите на преотредения имот към съседните имоти.
На основание чл. 136, ал. 1 и чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление може да обжалвате заповедта чрез ОбА – Берковица до Административен съд – Монтана, в случай че не сте доволни от проекта.