Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

Лого - Община Берковица

ДО ИВАНКА ИЛИЕВА УЛ. “ЗАХАРИ СТОЯНОВ” №1 С. БОРОВЦИ, ОБЩ. БЕРКОВИЦА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ
изх.Nо УОСГ-70-00-439 (3) от 12.09.2022 г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 127, ал. 1, чл. 128, ал. 3, чл. 131, ал. 1 и 2 и чл. 136, ал. 1 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава на заинтересованите, че са изработени и изложени за проучване:
1.Проект за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ на Община Берковица за поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 14297.17.100 и 14297.17.104 по КК и КР на с. Гаганица, общ. Берковица, местност Кръстове.
2. Проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП- ПРЗ/ за ПИ с идентификатори 14297.17.100 и 14297.17.104 по КК и КР на с. Гаганица, общ. Берковица, местност Кръстове и промяна предназначение на имот с проектен идентификатор 14297.17.525 с. Гаганица, общ. Берковица, местност Кръстове.
В 14 – дневен срок от получаване на настоящето обявление на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да прегледат плана в стая 112 на Общинска Администрация – гр. Берковица и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до ОбА – Берковица.