Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“ НА ОСНОВАНИЕ ПАРАГРАФ § 4,АЛ. 2 ОТ ДР НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА /ЗУТ/

Лого - Община Берковица

До:
Георгия Николова Димитрова, ул. “Марин Дринов №1, вх. Б, ет. 4, ап. 8, гр. Монтана
Биляна Пламенова Петкова, ул.”Медковец” №9, гр. София
Стефан Пламенов Петков, ул.”Медковец” №9, гр. София
Марийка Николова Маринова, бул. “Княгиня Мария Луиза” №120, вх. А, ет. 1, ап. 1
Витко Георгиев Видов, ул. “Голаш” № 14, гр. София
Анатоли Петков Цветанов, ул. “Жилищен комплекс 1” №25, ет.11, ап.32
Вержиния Владимирова Бонова, ул. “Жилищен комплекс 1” №25, ет.11, ап.32

КМЕТСТВО БЪРЗИЯ

ОБЯВЛЕНИЕ
изх. № ИУТИ-11-326(1) от 12.08.2022 г.

Техническа служба при Кметство Бързия, на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 131, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен и изложен за проучване Проект за изменение на плана за регулация (ПУП-ПР). Проекта предвижда промяна на предназначението на ПИ 07510.301.217 по КККР на с. Бързия, общ. Берковица, обл. Монтана, местност Бранището, да се преотреди „За жилищно строителство“ и изменение на неприложена улична регулация по западната граница на ПИ 07510.301.217 по КККР на с. Бързия, като уличните регулационни линии се преместват по кадастралните граници на имота.
В 14 – дневен срок от получаване на настоящето обявление на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да прегледат плана в Техническа служба при Кметство Бързия и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до ОбА – Берковица чрез Кметство Бързия.