Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА
О Б Я В Л Е Н И Е
изх.Nо УОСГ-94-00-3450 (3) от 15.09.2022г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл.128, ал.3 във връзка с чл.131, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен и изложен за проучване Подробен устройствен план /ПУП/ – ПР за ПИ 07510.301.5 по КК и КР на с. Бързия, общ. Берковица, м-ст ,,Орниче“. С проект за ПУП се предвижда урегулиране и отреждане ,,За жилищно строителство“. Няма промяна на границите на преотредения имот към съседните имоти.
В 14 дневен срок от получаване на настоящето обявление на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да прегледат плана в стая 112 на Общинска Администрация – гр.Берковица и да направят писмени възражения, предложения и искания по него, до ОбА- Берковица.