Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

Лого - Община Берковица

Съобщение на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК:
До Зоя Атанасова, ж.к. Меден Рудник бл.9, ет. 1, ап. 4 гр. Бургас

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА
О Б Я В Л Е Н И Е
изх.Nо УОСГ-94-00-2915 (08) от 12.08.2022г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 13а, ал. 6 от ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите, че със Заповед РД-15-558/02.08.2022г. е приет Помощен план за бивш земеделски имот на м-ст ,,Куртов гроб”, землище на гр. Берковица, собственост на н-ци на Христо Иванов Андонов, попадащ по сега действащата кадастрална карта на гр. Берковица, а именно ПИ с проектни идентификатори по КК и КР на гр. Берковица, както следва:

  • 03928.514.3131 с площ 3175 кв. м.;
  • 03928.514.3132 с площ 3154 кв. м.;
  • 03928.514.3133 с площ 709 кв. м.;
  • 03928.514.68 с площ 2620 кв. м., попадащ върху УПИ XI пл. №65,68 с площ 1047 кв. м., УПИ XII пл. № 65,68 с площ 696 кв. м., УПИ XXII пл. №65,68 с площ 554 кв. м., УПИ XXIII, пл. №65,68 с площ 323 кв. м.
    В 14 дневен срок от получаване на настоящето обявление, може да обжалвате заповедта чрез ОбА- Берковица до Административен съд-Монтана, в случай, че не сте доволни от проекта.