Новини

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА
О Б Я В Л Е Н И Е
изх.Nо УОСГ-94-00-4394 (11) от 13.09.2022г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл.128, ал.3 във връзка с чл.131, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен и изложен за проучване Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване за ПИ 03928.47.92 по КК и КР на гр. Берковица с цел промяна предназначението му от НТП- овраг, промойна в ,,За ОО и жилищно строителство“.
В 14 дневен срок от получаване на настоящето обявление на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да прегледат плана в стая 112 на Общинска Администрация – гр. Берковица и да направят писмени възражения, предложения и искания по него, до ОбА- Берковица.