Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

Лого - Община Берковица

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА
О Б Я В Л Е Н И Е
изх.Nо УОСГ-94-00-4394 (10) от 19.09.2022г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл.127, ал.1 във връзка с чл.136, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен и изложен за проучване Проект на изменение на ОУП на Община Берковица за ПИ с идентификатор 03928.47.92 по КК и КР на гр. Берковица.
В 14 дневен срок от получаване на настоящето обявление на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да прегледат плана в стая 112 на Общинска Администрация – гр.Берковица и да направят писмени възражения, предложения и искания по него, до ОбА- Берковица.