Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

Лого - Община Берковица

До:
Иван Богданов ул. Даме Груев №49 гр. Берковица
Димка Петрова ул. Даме Груев №49 гр. Берковица
Петя Петрова ул. Даме Груев №49 гр. Берковица
Данел Петров р-н Триадица, ж.к. Стрелбище, бл. 97, вх. А, ет. 2, ап. 5 гр. София
,,МТЖ Инвест“ ЕООД ж.к. Младост 1, бл. 26, вх. Б гр. София

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА
О Б Я В Л Е Н И Е
изх.Nо УОСГ-94-00-3263 (03) от 16.08.2022г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл.127, ал.1, чл. 128, ал. 3, чл. 131, ал. 1 и 2 и чл.136, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че са изработени и изложени за проучване:
1.Проект за изменение на ОУП на Община Берковица за ПИ 47723.28.44, ПИ 47723.28.30, ПИ 47723.28.74, ПИ 47723.28.39, ПИ 47723.28.40 и ПИ 47723.28.63 по КК и КР на с. Мездрея, общ. Берковица, м-ст ,,Тутмата“, с цел промяна на имотите от устройствена зона ,,Обработваеми земи- ниви/ ливади“ в ,,Производствени дейности“;
2.Проект за изменение на ПУП- ПРЗ:

  • В обхват на ПИ 47723.28.44, ПИ 47723.28.30, ПИ 47723.28.74, ПИ 47723.28.39, ПИ 47723.28.40 по КК и КР на с. Мездрея, общ. Берковица м-ст ,,Тутмата“, които се обединяват и новообразуваният имот /ПИ с проектен идентификатор 47723.28.689/ се преотрежда от земеделска земя в ,,За производствени и складови дейности и фотоволтаична електроцентрала /ФЕЦ/;
  • В обхват на ПИ 47723.28.63 по КК и КР на с. Мездрея, общ. Берковица м-ст ,,Тутмата“, който се преотрежда от земеделска земя в ,,За производствени дейности и фотоволтаична централа- ФЕЦ“.
    В 14 дневен срок от получаване на настоящето обявление на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да прегледат плана в стая 112 на Общинска Администрация – гр.Берковица и да направят писмени възражения, предложения и искания по него, до ОбА- Берковица.