Актуални Новини, Новини

ОДИТЕН КОМИТЕТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Одитният комитет на Община Берковица е създаден на основание чл. 18 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (Обн. ДВ. бр. 27 от 31 Март 2006 г., … изм. и доп. ДВ. бр. 100 от 20 Декември 2019 г.), като създаването и определянето на състава на Одитния комитет се извършиха в съответствие с разпоредбите на Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор (обн. ДВ, бр. 11 от 31 Януари 2017 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 13 Октомври 2020 г.).

Със Заповед № РД-15-860/08.12.2020 г. на Кмета на Община Берковица е създаден Одитен комитет състоящ се от един вътрешен член и двама външни членове, съгласно Решение № 468 по Протокол № 23/27.11.2020 г. на Общински съвет – Берковица.

Одитният комитет има следните правомощия:

1.съгласува статута и числеността на звеното за вътрешен одит, стратегическите и годишните планове за дейността по вътрешен одит;

2.разглежда и приема с решение доклада за състоянието на системите за финансово управление и контрол и годишния доклад за дейността по вътрешен одит;

3.запознава се при необходимост и дава становища по одитните доклади за извършени одитни ангажименти и по всички значими въпроси, свързани с вътрешния одит в съответната организация;

4.наблюдава процеса по управление на риска в организацията и дава становища с препоръки за подобряването му;

5.осъществява взаимодействие с външните одитори;

6.наблюдава процесите на финансово отчитане в организацията и дава становища с препоръки за подобряването им;

7.наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в организацията и дава становища с препоръки за подобряването им.