Актуални Новини

ОДОБРЕНИ СА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА СЕЛАТА ЗАМФИРОВО И БОРОВЦИ

111На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) със Заповеди № РД-18-563 и РД-18-564 /25.10.2017 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър са одобрени КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ за землищата на селата Замфирово и Боровци, Община Берковица.

Заповедите за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри са обнародвани в „Държавен вестник“ бр. 91 от 14.11.2017 г.

Заинтересуваните лица за недвижимите имоти в землищата на селата Замфирово и Боровци могат да направят справки, да потърсят услуга или за издаване на скици в Службата по геодезия, картография и кадастър, гр. Монтана.

гр. Монтана 3400,

пл. „Жеравица” № 3, ет. 3

тел: 096/ 305 309

096/ 305 822

факс: 096/ 305 596

e-mail:

montana@cadastre.bg