Актуални Новини, Община Берковица

ОДОБРЕНО ФИНАНСИРАНЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Околна среда 2007-2013г.“

BERKOVITSA-7Във връзка с кандидатстване на община Берковица с проект Интегриран воден проект за Инженеринг – проектиране и строителство по части “Канализация” и “Водоснабдяване”, разширение на канализационната мрежа, реконструкция на канализационната мрежа, реконструкция на водоснабдителната мрежа и ПСОВ в град Берковица по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” Приоритетна ос 1, Кохезионен фонд 2007-2013 г. Процедура с референтен №: BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.” вече има издадено решние на ръководителя на междинното звено за оценка на проектни предложения, с което се одобрява доклад от проведена оценка на проектното предложение на община Берковица.

Предстои подписване на договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ в размер на 20 591 833,12 лв без ДДС за изпълнение на следните дейности – проектиране и изпълнение на строително монтажни работи по изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води на град Берковица и съпътстваща ВиК инфраструктура.

Вашият коментар