Актуални Новини, Новини

ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ MON 1026 – УЧАСТЪК ОТ КВ. “РАКОВИЦА” ДО ОМВ

Лого Община Берковица

„Рехабилитация на общински път MON 1026 (Петрохан – о. п. Берковица) – Берковица – (о. п. Берковица – Благово) от км 0+166 до км 1+470“


На 18.08.2023 г., Община Берковица подписа договор с Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по проект „Рехабилитация на общински път MON 1026 (Петрохан – о. п. Берковица) – Берковица – (о. п. Берковица – Благово) от км 0+166 до км 1+470“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”. Стойността на проекта на Община Берковица е 2 852 720. 40 лева (Два милиона осемстотин петдесет и две хиляди седемстотин и двадесет лева и четиридесет стотинки).
С реализирането на настоящия проект ще бъде постигната цел 6 „Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони “Област с поставен акцент 6Б: „Стимулиране на местното развитие в селските райони“.

Общата цел на проект „Рехабилитация на общински път MON 1026 (Петрохан – о. п. Берковица) – Берковица – (о. п. Берковица – Благово) от км 0+166 до км 1+470“ е интегрирано пространствено развитие и устойчиво подобряване на инфраструктурата на община Берковица. Така формулираната обща цел на проекта е в съответствие с конкретната цел на мярка 7.2 да насърчи икономическото развитие в селските райони, а реализацията на проекта ще допринесе за нейното постигане. Конкретни (специфични) цели: Целта на проекта е едновременно да подобри средата и условията за живот в Община Берковица, както и да повиши привлекателността му като туристическа дестинация, към което са насочени и специфичните цели на проекта:
Конкретна цел 1 – Качествено и трайно подобряване на общинската пътна мрежа в община Берковица за по-добро транспортно-комуникационно обслужване на населението;
Конкретна цел 2 – Повишаване на туристическата привлекателност и имиджа на град Берковица в частност като туристическа дестинация чрез подобряване качеството на средата и инфраструктурата на населените места;
Конкретна цел 3 – Повишаване безопасността на движение за жителите и гостите на общината, включително улесняване достъпа на хора с увреждания чрез подобряване качеството на настилката на общинските пътища. Настоящият проект е насочен към подобряване на общинската пътна мрежа на Община Берковица, което напълно съответства на формулираните приоритети и мерки на общината за настоящия програмен период. След направени анализи и огледи за състоянието на пътната инфраструктура са изведени приоритетните участъци, които да се реконструират и подобрят. Проектът е насочен към равнопоставеност и недопускане на недискриминация – насърчаване на равните възможности за всички, включително възможностите за достъп за хора с увреждания чрез интегрирането на принципа на недискриминация. Чрез реализирането на настоящия проект ще се засили социално-икономическото развитие на община Берковица. С настоящия проект ще се подобри достъпа на населението на общината до обществени услуги, ще се създадат условия за непрекъснат, удобен и безопасен транспорт на територията на община Берковица, ще се засили социално-икономическото развитие, ще се повиши заетостта и ще се увеличат доходите на целевите групи.