Актуални Новини, Новини

ОДОБРЕН ПРОЕКТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМА, СГЛОБЯЕМА СЦЕНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРАДИЦИОННИ МЕСТНИ ПРАЗНИЦИ И ФЕСТИВАЛИ

Община Берковица

На 24.03.2022 година Община Берковица подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Местна инициативна група Берковица и Годеч и Държавен фонд „Земеделие“ за изпълнение на проект BG06RDNP001-19.522-0001 „Популяризиране и съхранение на културното наследство на Община Берковица чрез закупуване на преместваема, сглобяема сцена за провеждане на традиционни местни празници и фестивали“ по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2, „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Бенефициент по проекта е Община Берковица.

Проектът е на обща стойност 99 992.00 лева и предвижда закупуване и доставка на преместваема, сглобяема сцена, включващa мобилен модулен сценичен подиум (открита сцена) с размери 10×8 м. и покривна конструкция, закупуване на озвучителна система и сценично осветление за провеждане на традиционни местни празници и фестивали в община Берковица.
Общата цел на настоящото проектно предложение е популяризиране и съхранение на културното наследство на община Берковица чрез закупуване на преместваема, сглобяема сцена, озвучителна система и сценично осветление за провеждане на традиционни местни празници и фестивали. Проектното предложение цели подобряване познаването и разбирането на културното наследство в района.