Актуални Новини, Новини

ОДОБРЕН ПРОЕКТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА В Ж.К. „СТАРА ПЛАНИНА“, ГР. БЕРКОВИЦА

Община Берковица

На 02.03.2022 г. Община Берковица подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Местна инициативна група Берковица и Годеч и Държавен фонд „Земеделие“ за изпълнение на проект BG06RDNP001-19.461-0002 „Изграждане на спортна инфраструктура (спортни съоръжения и площадка за игра) в ж.к. „Стара планина“, гр. Берковица, ПИ 03928.508.444 по КК на гр. Берковица“ по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2, „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Бенефициент по проекта е Община Берковица. Проектът е на обща стойност 149 954.00 лева, от които 134 958.60 лева от Европейския съюз чрез ЕЗФРСР и 14 995.40 лева национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.
Дейностите по проекта предвиждат изграждане на детска площадка за игра на деца от 3-12 год., доставка на спортни съоръжения за фитнес на открито, тенис на маса и маса за шах, обособяване на зона за отдих, въвеждане на енергоспестяващо парково осветление, създаване на достъпна паркова среда, включително подобряване на достъпа за хора с увреждания до съоръжения и места за отдих, съгласно одобрения технически проект и издадено разрешение за строеж.
Общата цел на проекта е подобряване достъпа на населението до спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги и подобряване привлекателността на средата за живот и интереса към територията на МИГ чрез изграждане и обновяване на спортна инфраструктура в град Берковица.