Актуални Новини, Новини

ОДОБРЕН ПРОЕКТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА СПОРТНА ЗАЛА – ГР. БЕРКОВИЦА

Лого Община Берковица

На 11.04.2023 година, Община Берковица подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Местна инициативна група Берковица и Годеч и Държавен фонд „Земеделие“ за изпълнение на проект BG06RDNP001-19.535-0003 „Подобряване на спортната инфраструктура чрез закупуване и доставка на оборудване за Спортна зала – гр. Берковица“ по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Бенефициент по проекта е Община Берковица. Проектът е на обща стойност 42 972,00 лева и предвижда оборудване на спортната инфраструктура чрез закупуване на фитнес уреди, тенис маси, топки. Дейностите по проекта предвиждат закупуване и доставка на ново оборудване за Спортна зала – гр. Берковица, включващо: оборудване за фитнес зала, шведска стена, тенис – маси комплект, топки за футбол, волейбол и баскетбол, оборудване за зала „Тих спорт“ – комплект маси за шах и табла, шкаф за съхранение на оборудването и дартс. Общата цел на проекта е да подобри качеството на живот в общината посредством закупуване и доставка на ново оборудване за спортна инфраструктура. Проекта цели подобряване достъпа на населението до спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги и подобряване привлекателността на средата за живот и интереса към територията на МИГ чрез закупуване и доставка на оборудване за Спортна зала – гр. Берковица. Така ще се подобри достъпа до основни услуги за населението и ще се стимулира устойчивото развитие на Общината. Спортната инфраструктура е важно условие за усвояването на туристическия потенциал и подобряване на средата на живот и облика на населеното място.