Актуални Новини, Новини

ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

Културен център Радичков

ОДОБРЕН ПРОЕКТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На 25.05.2023 г., Община Берковица подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Местна инициативна група Берковица и Годеч и Държавен фонд „Земеделие“ за изпълнение на проект BG06RDNP001-19.581-0001 „Оборудване и обзавеждане за посетителски център за предоставяне на културно-историческото наследство на Община Берковица“ по Процедура чрез подбор “МИГ – Берковица и Годеч” – мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група – Берковица и Годеч” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Бенефициент по проекта е Община Берковица.
Проектът е на обща стойност 24 908,42 лева и предвижда закупуване и доставка на оборудване и обзавеждане за обект – Посетителски център за предоставяне на културно-историческото наследство на Община Берковица, а именно експозиционни табла, включващи дизайн, предпечат и печат, експозиционни витрини, постамент за метален бюст, конферентна и работни маси, столове, стативи, шкафове, щори, лаптоп, мултифункционално устройство, мултимедиен проектор, прожекционен екран, които ще се ползват безвъзмездно от всички заявители в областта на културното наследство на територията на Община Берковица.
Общата цел на проекта е да подобри качеството на културния живот в общината посредством обновяване и допълване на наличния облик на посетителския център. Проектът цели подобряване достъпа на населението и туристите до културни и свързани със изкуството услуги, на привлекателността на средата и поддържането на интереса към културното богатство на територията на МИГ чрез закупуване и доставка на оборудване и обзавеждане за центъра. Чрез модернизиране и дигитализация на методите ще се стимулира интересът към опознаване на историческото наследство, което ще доведе до устойчивото развитие на Общината. Културното наследство е важно условие за усвояването на туристическия потенциал, подобряване на средата на живот и облика на населеното място.