Актуални Новини, Новини

Одобриха проект на Община Берковица с предмет „Повишаване енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура в Община Берковица – ЦДГ „Звънче“, град Берковица“

12

С Решение № РД-02-36-712/05.07.2016 г. на Заместник-министъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на УО на ОПРР 2014-2020 е одобрен проект на Община Берковица „Повишаване енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура в Община Берковица – ЦДГ „Звънче“, град Берковица“ по ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос 2, бюджетна процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“ с обща стойност на проекта 453 086.30 лв. с ДДС. При извършеното енергийно обследване се установи, че топлинните загуби през ограждащите външни елементи – стени и покрив са големи и сградата не отговаря на съвременните изисквания за енергийна ефективност. В настоящето състояние нормализираното енергопотребление в сградата е 217,584 МWh/у, а сградата попада в клас на енергопотребление D от скала на енергопотреблението. При реализиране на всички предложени енергоспестяващи мерки, общият брутен годишен разход на енергия ще се редуцира до 47,655 МWh/у и сградата ще попада в клас „В“ от скала на енергопотреблението. Предложеният пакет от енергоспестяващи мерки ще доведе до значителен екологичен ефект: емисиите на въглероден диоксид ще се редуцират с 40,3 тона/год. Предвидено е и въвеждането на възобновяем енергиен източник – слънчева система за битова гореща вода. Прилагането на заложените енергоспестяващи мерки значително ще подобри комфорта на обитаване за подрастващите деца и служителите и видимо ще намали експлоатационните й разходи – с очакван спестовен ефект от 67.5% първична енергия. Основна цел на проекта: Внедряване на високоефективни мерки за енергоспестяване в обществената детска градина за значителното намаляване на разходите за електро и топлинна енергия и повишаване качеството на работната среда за подрастващите обитатели и служителите.

Ключов приоритет за Община Берковица е подобряване на енергийната ефективност и условията на обитаване на обекти от образователната и социална инфраструктура. ЦДГ „Звънче“ е най-голямото детско образователно заведение на територията на общината, средищно за три квартала. Към 2016 година това е единственото детско заведение в град Берковица, към което частично са прилагани енергийно-спестовни мерки, изразяващи се в частична подмяна на дограма и преминаване на отопление от нафта към компресиран газ.