Актуални Новини

ОЖИВЕНИ ДИСКУСИИ И ПРЕЗ ВТОРИЯ ДЕН НА СРЕЩАТА НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ

20181002_160539Активната програма на срещата е продължила и през втория ден – оживени дискусии с ключови за общините министри и много въпроси, насочени към развитието на общините. Сутринта са се провели три паралелни форума по актуални за общините теми, а следобед – две пленарни сесии.

Форумът, посветен на приноса на общините за опазване на обществения ред и защита на населението при кризи е включвал  две основни теми – взаимодействието между МВР и местните власти по опазването на обществения ред и управлението и безопасността на общинските язовири в контекста на последните изменения в Закона за водите. Първата тема представителите на общините са коментирали с Красимир Ципов, зам.-министър на вътрешните работи, и Младен Петров, директор на дирекция „Комуникационни и информационни системи“ към МВР.

Въпросите по прехвърляне на общински язовири на държавата, новите условия за контрол по състоянието на водните обекти и категоризацията им са били  адресирани към заместник-министъра на икономиката Лъчезар Борисов, вр.и.д. председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Кирил Войнов и Бончо Бончев, дирекция „Техническа хармонизация и потребителски политики“ на Министерство на икономиката.

Водещият – Иво Димов, кмет на Димитровград и зам-председател на УС на НСОРБ, е очертал основното предизвикателство пред местните власти – финансирането на дейностите по превенция: „Всички ние имаме достатъчно яснота относно рисковите обекти на територията на общините ни, за необходимите мерки за превенция, за много от обектите имаме изготвени проекти. Крайно време е в национален мащаб да се въведе в действие механизъм за финансиране на действията по превенция, който да бъде заложен в Закона за държавния бюджет – като целева субсидия за общините, разпределена по конкретни обекти.“

Водещ на форума на тема „Образователната и социалната системи – интеграция на общинския терен“ е била  Донка Михайлова, зам.-председател на УС на НСОРБ и кмет на община Троян.

В дискусията за обхвата на децата в задължителната предучилищна и училищна възраст са били обсъждани въпросите за подобряване на координацията между институциите и съкращаването на сроковете за реакция, осигуряване на подкрепа за децата и семействата и съответно налагане на ефективни санкции на родителите. Важни са били разгледаните възможности за допълняемост на образователните и социалните мерки и възможностите за служебен обмен на информация.

Местните власти са поставили въпроса и за финансово неосигурените си ангажименти в Закона за училищното и предучилищното образование и в новия проект на Закон за хората с увреждания.

Обсъдени са били и актуалните задачи пред общинското образование и социалните услуги през 2019 г. и предизвикателствата при предоставяне на услугата „Личен асистент“ като делегирана от държавата дейност.

Всички тези актуални за общините теми са били обсъдени с д-р Хасан Адемов – председател на парламентарната комисия по труда, социалната и демографската политика, и министрите на образованието и науката и на труда и социалната политика – Красимир Вълчев и Бисер Петков.

Министър Вълчев принципно е подкрепил предложенията на общините за постигане на интегриран модел на образователни и социални услуги, като в координираните усилия се включи и Министерството на здравеопазването.

Господин Адемов е говорил за постигане на ефективен модел на социалната система и решаване на екзистенциалния за него проблем – договорът между политици и общество трябва да реши принципа на социалното подпомагане – универсален или диференциран. Защото, каза той, забелязваме, че колкото повече увеличаваме средствата, толкова повече нарастват проблемите.

Министър Петков е говорил за предстоящите реформи в социалната сфера и ролята на общините, вкл. като участник в процеса на обществени консултации на законопроектите за хората с увреждания и социалните услуги. Той съобщи новината, че се бърза с утвърждаване на стандарт за делегираната дейност „Личен асистент“ от 2019 година.

Общините и държавата в съвместно управление на територията, е била  темата на партньорския форум с МРРБ. Разгледани са били основно мерките за облекчаване на административната тежест – подготвяните промени в ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба, промените в Закона за регионалното развитие, възможностите за съвместна дейност в сегрегираните зони и справяне с незаконното строителство и кадастралната осигуреност. Водещ на форума бе инж. Хасан Азис, зам.-председател на УС на НСОРБ и кмет на община Кърджали.

В залата още веднъж е бил  потвърден ангажиментът на общините за подкрепа за всички разумни предложения и идеи за облекчаване на процедурите в устройственото планиране и инвестиционния процес, но и категоричното несъгласие с нови финансово и кадрово неосигурени ангажименти.

В дискусията са участвали председателят на Парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Искрен Веселинов; министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, изпълнителният директор на АГКК инж. Виолета Коритарова и началникът на ДНСК арх. Иван Несторов.

Много въпроси е поставила и Националната жилищна стратегия и Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради по отношение на ангажиментите на общините и взаимодействието между институциите.

Другите теми, които са обсъдили представителите на местната и централната власти са били ВиК услугите и общите дейности в този сектор, както и възможностите за държавно финансиране на дейностите по поддържане и развитие на общинските пътища.

Срещата със зам. -министър-председателя Томислав Дончев и председателя на ДА „Електронно управление“ (ДАЕУ) Атанас Темелков по въпросите на електронното управление е преминала  при голяма активност и интерес от общините.

Водещият – Димитър Николов, кмет на Бургас и член на УС на НСОРБ, е обобщил в началото: „Общините, които направиха първите крачки в е-управлението, се убедиха в ефективността му, но всички ние се нуждаем от държавна подкрепа и сигурна среда.

Общините очакват от държавата финансова подкрепа за ускоряване на процеса на въвеждане на електронни услуги и тя може да се търси по посока на оперативните програми.

Заместник министър-председателят Дончев е заявил, че е нужна подкрепата на цялата власт – и централна, и местна.  Въвеждането на електронно управление по същество е административна реформа. Това не е електронно копиране на процеси, а друг режим на организация в администрациите, заяви той. Господин Дончев обърна внимание и на сигурността. Държавата има над 17 хил. регистъра и колкото повече стават те, толкова по-уязвими ще бъдем от хакерски посегателства.

Председателят на ДАЕУ е дал последна информация, че досега 220 общини са се присъединили към електронния обмен на данни и 11 са подали заявление.

Господин Темелков е определил основните предизвикатества пред процеса – хората и ресурсите. Хората в държавната администрация, занимаващи се с ИТ индустрия са 2,3%. Според него, ще има все по-голям недостиг на хора, които внедряват нови технологии в администрациите, бюджетът ще става все по-голям, но няма да има кой да управлява парите. Изводът, каза той, е, че трябва да вървим към централизарано и споделено предоставяне на услугите от администрациите.

Общините са задали и въпроси по ползването на средата за междурегистров обмен на данни RegiX , признаване на е-документите и необходимостта от уеднаквяване и унифициране на регистрите.

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева е обяснила наслова на сесията „Силни общини – силна държава“ с желанието да погледнем напред към това, което искаме да постигнем в местното самоуправление в следващите 3 – 4 мандата. В пленарната сесия са участвали председателят на Народното събрание Цвета Караянчева, вицепремиерът Томислав Дончев, министри от форумите, народни представители.

Даниел Панов, кмет на Велико Търново и председател на УС на НСОРБ, е започна изказването си с поздрав за 12 октомври – Деня на българската община, и с добрите неща, които сдружението и общините успяха да свършат през изминалата година – достойния принос за успеха на първото Българско европредседателство, успешното изпълнение на европейски проекти и резултатното партньорство между местната и централната власт.

Господин Панов е представил  накратко и проблемите  на местните власти – общинската пътна инфраструктура, задръжането на кадрите в общинските администрации и подобряване разпределението на изравнителната субсидия.

Източник: https://www.namrb.org/