Актуални Новини, Община Берковица

ОКРЪЖЕН СЪД МОНТАНА ПОТВЪРДИ РЕШЕНИЕТО НА РАЙОНЕН СЪД БЕРКОВИЦА, КОЙТО ОТХВЪРЛИ ИСКА НА МЮСЮЛМАНСКОТО ИЗПОВЕДАНИЕ ЗА ТУРСКАТА БАНЯ

Окръжен съд – Монтана се произнесе и потвърди решението на Берковски районен съд по делото за Турската баня. Решението гласи: Потвърждава като правилно и законосъобразно решението на Берковски Районен съд от 5.12.2013 г. , постановено по гр. дело N-1/2013 г. ОСЪЖДА Мюсюлманско изповедание ДА ЗАПЛАТИ на Община Берковица  направените във въззивното  производството разноски. Решението подлежи на обжалване пред ВКС в едномесечен срок от връчването му. По всички изложени съображения Окръжен съд-Монтана е приел, че атакуваното решение на БРС е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено, тъй като Мюсулманското изповедание не е установило настъпване на реституционния ефект по чл. 2, ал. 2 ЗВСОНИ-няла доказателства Берковишка мюсулманска вероизповедна община да е придобила собствеността върху оспорвания имот и да е осъществявала фактическа власт върху него, няма доказателства държавата да е отнела без основание този имот от праводателя на ищеца и имотът не съществува реално във вида, в който се твърди, че е отнет.

Районен съд Берковица се произнесе по делото за Турската баня като  ОТХВЪРЛИ като НЕОСНОВАТЕЛЕН предявения от Мюсюлманско изповедание, със седалище гр.София, представлявано от Главния мюфтия ИСК с правно основание чл.108 ЗС – за признаване за установено по отношение на Община Берковица, пл. „Йордан Радичков” 4, представлявана от Кмета, правото на собственост по отношение на имот „Турска баня”, находящ се в град Берковица на административен адрес ул. „Кестенарска” и представляващ ПИ с идентификатор 03928.511.512 с площ от 575 кв.м с построен в имота обект с идентификатор 03928.511.512.1 със застроена площ от 259 кв.м, а по регулационния план на град Берковица – имот с пл.номер 2658 , кв.72, парцел XIII и осъждане на ответника да предаде  владението върху  имота.