Актуални Новини, Новини

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – МОНТАНА С БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО КЪМ ОбА – БЕРКОВИЦА

В изпълнение на т. 4 от Плана за дейността на Окръжна прокуратура Монтана по Раздел „Надзор за законност, защита на обществения интерес и правата на гражданите“ през 2016 година и в изпълнение на конституционните правомощия на Прокуратурата да следи за спазване на законността Окръжна прокуратура – Монтана извърши контролна проверка по отношение спазват ли се изискванията на Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. В резултат на проверката е установено, че в Община Берковица на площадките за игра е извършен необходимия годишен контрол от акредитиран орган и в същото време се извършва постоянен контрол. От Окръжна прокуратура – Монтана заявяват, че следва да бъде отбелязан като добър пример за изпълняваната дейност приложеният Отчет за извършената работа по ремонт на пейки и детски площадки на територията на гр. Берковица /Приложение №2/. Нека отбележим, че цел на извършвания периодичен контрол е да се установи състоянието на площадката и съоръженията, монтирани на нея, и при констатиране на несъответствия, същите да бъдат незабавно отстранени, за да може площадката да се използва от ползувателите и техните придружители без опасност за живота и здравето им. В хода на проверката Община Берковица е изпратила възлагателно писмо до директорите на детските градини и училища на нейна територия, в които има площадки за игра, като към днешна дата все още няма получени отговори от тях. Следва при получаването им, копие от тях и доклад за предприетите от общината действия в зависимост от резултатите от проверката, да бъдат изпратени на ОП Монтана.