Актуални Новини

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Стартира оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 с процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-03.01 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД“
Агенцията за социално подпомагане стартира изпълнението на оперативната програма за храни с покана към общини и райони на общини на територията на страната за финансиране на обществените трапезарии.

Целта е да се допълни, надгради и разшири обхватът на действащата национална програма за подпомагане на обществените трапезарии, финансирана от фонд „Социална закрила“.  Към момента са разкрити 179 обществени трапезарии, които обслужват 13 252 потребители, които функционират през зимния период – от началото на месец октомври до края на месец април. Със средства по Оперативната програма за храни ще се даде възможност създадените трапезарии да функционират целогодишно, като осигуряват топъл обяд на нуждаещите се в периода, в който не е осигурено национално финансиране – от началото на месец май, до края на месец септември. Осигурена е подкрепа за създаване на нови трапезарии за целогодишно обслужване на нуждаещите се лица, в общините, които не са финансирани от фонд „Социална закрила“.
Обществените трапезарии ще предоставят топъл обяд на лица и семейства, които получават месечни социални помощи; на самотни неосигурени родители, които живеят с децата си; на самотни възрастни лица с минимални пенсии; на скитащи и бездомни лица; лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на Закона за социално подпомагане.
Видовете хранителни  продукти за приготвяне на топлия обяд ще бъдат определяни от съответната община. Тя ще има ангажимента и отговорността да гарантира предоставяне на разнообразно седмично меню, с което да се осигури балансирано хранене на целевата група,  при спазване на изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене. Размерът на финансирането за всяко едно заявление за финансиране се определя на база брой на лицата от целевата група, стойността на един храноден за едно лице, общия брой на работните дни за месеците, в които е предвидено да се извършва дейността в рамките на 2015г., и адмнистративните разходи и разходи за транспорт и съхранение, определени като единна ставка в размер на 5 на сто от стойността на закупените хранителни продукти.
Стойността на един храноден за едно лице от целевата група се определя в размер на 2.30 лв. на лице на ден. Определената стойност на един храноден за едно лице е с включен ДДС и включва закупуване на хранителни продукти за осигуряване на топъл обяд – супа, основно ястие, хляб. При реализиране на икономии, може да бъде осигурен и десерт.
Предвижда се броят на обхванатите лица по операцията да бъде над 5000.
Общият бюджет на настоящата процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е на стойност 5 995 571,00 лева.
Основна информация за програмата и процедурата, както и пакета документи за кандидатстване на общини и райони на общини можете да намерите на интернет-страницата на Агенция за социално подпомагане.