Актуални Новини, Новини

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА РИК И СИК/ПСИК И СПЕЦИАЛИСТИТЕ КЪМ РИК ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 4 АПРИЛ 2021 Г.

Централна Избирателна Комисия

ИЗВАДКА  ОТ  РЕШЕНИЕ
№ 1991-НС
София, 5 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: определяне на възнагражденията на членовете на РИК и СИК/ПСИК и специалистите към РИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 68, чл. 90, ал. 4 и чл. 97 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

  1. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на членовете на  СИК/ПСИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. съгласно методика, както следва:

2.1. Председател                                 – 105 лева

Заместник-председател                   –  95 лева

Секретар                                                 –  95 лева

Член                                                       –   80 лева

2.2. За получаването на бюлетините и другите изборни книжа и материали, както и за подреждане на помещението за гласуване се изплаща допълнително възнаграждение в размер по 15 лв. на всеки участвал.

2.3. Членовете на СИК/ПСИК по чл. 285, ал. 1 ИК, които представят протокола на СИК/ПСИК и другите изборни книжа и материали в РИК, съответно в общинската администрация, получават допълнително възнаграждение в размер на 30 лв. извън възнаграждението по т. 2.1. и т. 2.2.

2.5. Членовете на СИК в секции, определени за произвеждане на изборите с машинно гласуване, получават допълнително възнаграждение в размер на 20 лв. извън възнаграждението по т. 2.1.- 2.3.

  1. Членовете на СИК/ПСИК за времето, необходимо за работата им в съответната комисия, се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност, за времето преди изборния ден, изборния ден и за следващия ден. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване на членовете на СИК/ПСИК са за сметка на държавния бюджет.
  2. Възнагражденията на членовете на РИК, както и на СИК/ПСИК, не се облагат с данъци по Закона по данъците върху доходите на физическите лица.
  3. За времето на работа в извънредна епидемична обстановка, обявена с акт на компетентен държавен орган, членовете на РИК и СИК/ПСИК, получават допълнително възнаграждение в размер на 50 на сто от възнаграждението по т. 1, т. 2, т. 7.1 и т. 7.2 от настоящото решение.

 

Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова