Актуални Новини, Новини

ОСНОВНИ ИЗВОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 2017 Г.

  1. Продължихме финансовото стабилизиране на Общината, като подсигурихме нормално функциониране на всички дейности и мероприятия – училища, детски градини, детска ясла, социални заведения, комунални дейности, социален патронаж, музеен комплекс, кметства и администрация.
  2. Приходната част на бюджета е в размер на 14 356 610лв., което е с 1730408лв. повече от 2016г. или ръст от 13,70 % .
  3. Разходната част на бюджета е в размер на 12 479 332лв., което е с 886 612лв. повече от 2016г. или ръст от 7,64% .
  4. Намалихме неразплатените задължения с 232 448лв. и заемите със 116 045лв. или общо с 348 493лв. а в сравнение с края на 2015г. намалението е 1 184 773лв.
  5. Извън бюджета постъпилите средства от Европейски съюз по различни проекти са в размер на 2073028лв.
  6. Общината продължи да реализира и разширява социално ориентирана общинска политика от собствени приходи насочени към децата, младите хора и пенсионерите, като по години изпълнението е следното :

 

               ОТЧЕТ
 

    ВИД

  ДЕЙНОСТ

 

2011 г.

 

2015 г.

 

2016 г.

 

2017г.

Ръст

2017/2015

Помощ за раждане на дете

 

Общо  за

годината лв.

200 лв.

 

 

 

24 400 лв.

150 лв.

 

 

 

17 200 лв.

200 лв.

 

 

 

23 750 лв.

250 лв.

 

 

 

26 050 лв.

 

+8850лв.

 

    51%

 

Субсидии за спортните клубове  

63 000 лв.

 

53 000 лв.

 

65 000 лв.

 

74 408 лв.

 

+21408лв.

  40%

Социално подпомагане

За лечение

 

8 750 лв.

 

 

9 000 лв.

 

 

16 500 лв.

 

 

14 203 лв.

 

+5203лв.

57%

Субсидии за клубове на възрастни хора и хора с увреждания  

 

 

13 500 лв.

 

 

 

18 000 лв.

 

 

 

 

21 600 лв.

 

 

 

25 900 лв.

 

 

 

+7900лв.

 

   43%

Общо помощи и субсидии  

109 650 лв.

 

97 200 лв.

 

126 850 лв.

 

140 561 лв.

 

+43361лв.

    44%

       Изводите са ясни !

  1. И през 2017г. Общината не е увеличавала таксите за детски градини, детска ясла и социален патронаж, като общо дофинансирането със собствени средства на тези дейности по години е както следва:

 

2015г. 2016г. 2017г. Ръст 2017/2015
243000лв 262000лв 293000лв +50000лв

20%

 

  1. Общо за дофинансиране, помощи и субсидии за социални цели през 2017г. са изразходени 433 000лв.което е с 45 000лв. повече в сравнение с 2016г. и с 93000лв. повече в сравнение с 2015г.
  2. През 2017г. Община Берковица продължи добрата си работа по програми и проекти като през годината са подписани договори за финансиране на 14 броя проекти на стойност над 10 мил. лв, като общо за 2016 и 2017 г. осигуреното финансиране е за над 23 мил. лева.
  3. Ако 2016 и 2017 бяха години на финансово стабилизиране на общината, на разработване и печелене на проекти нашата амбиция и цел е 2018 и 2019 да бъдат  години на успешна реализация  на инфраструктурните проекти по важните от които са:

10.1. Изграждане на Минерален водопровод с. Бързия – гр. Берковица – 1040 000лв

10.2. Реконструкция и ремонт на общинска пътна мрежа с дължина 14 303м. – 7000000лв.

10.3. Енергийна ефективност сграда Полиция гр. Берковица – 239 000лв.

10.4. Енергийна ефективност Народно читалище „Иван Вазов-1872“ гр. Берковица – 1 468 000лв.

10.5. Енергийна ефективност сграда Детска градина „Звънче“ гр. Берковица – 453 000лв.

10.6. Енергийна ефективност сграда Общинска администрация гр. Берковица – 1 001 000лв.

10.7. Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради гр. Берковица – общо 162 жилища – 3590000лв.

10.8. Оборудване за читалище „Иван Вазов – 1872“ гр. Берковица – 391 000лв.

10.9. Изграждане на Дневен център в бивша  „Детска градина 5“- ж.к. „Изгрев“, гр. Берковица – 425 000лв.

10.10. Изграждане на Компостираща  инсталация – 3 740 000лв.

10.11. Други ремонти на сгради, улици и тротоари – 2000000лв.

10.12. Реализация на проект МИГ – Берковица – Годеч – 3900000лв.

Да си пожелаем успешно изпълнение на тази амбициозна строителна програма.

На база 10-те основни извода можем да отчетем че 2017 беше втора под ред  успешна бюджетна година за Община Берковица.

Инж. Милчо Доцов

Кмет на Община Берковица