Образование

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ с. Бързия

Адрес:  с. Бързия, Община Берковица,
ул.“Петроханска“ № 195,
Тел. директор: Анна Димитрова Рангелова  09523/2672  и 0885880739
email: petrohanska@abv.bg

OUBarz1Училището в с. Бързия е с 80 годишна история, построено през далечната 1938 г. През деветдесетте години в него са се обучавали над 220 ученици в самостоятелни паралелки.

Училището започва до добива съвременен , модерен облик, което е предпоставка за задържането на децата от селото в училището. Амбициите на новото ръководство и педагогическия екип е да превърне училището в една модерна, съвременна образователна институция. В училището работят високо квалифицирани педагогически специалисти. От учебната 2016/2017 година са назначени млади учители, завършили престижни български университети. Училището работи на целодневна организация на обучение и предлага на учениците закуска и обяд. Работи по програмите „плод“  и „ мляко в училище“ на Министерство на земеделието. В обучението на учениците навлизат новите технологии. Учителите използват интерактивни методи на обучение и електронни учебници. Разполагат с преносими компютри, проектори и интернет, които използват в учебните часове.
От учебната 2016/2017 г. в училището се работи по проекти, насочени към развитието на способностите и интересите на всяко дете:  OUBarz2
– проект „Твоят час“ на Министерство на образованието –   Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Сформирани са  5 групи, предлагащи на учениците дейности по интереси в областта на науката, спорта и изкуствата. Отборът по тенис на маса завоюва второ място на областен турнир през учебната 2016/2017 г. и трето място през учебната 2017/2018 г. Сформирана е група по народни танци, екология, английски език  и др.
– проект BG05M20P001-3.002-0340 „Образованието в подкрепа на приобщаването, многообразието и активното гражданство“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.