Образование

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ с. Бързия

Адрес:  с. Бързия, Община Берковица,
ул.“Петроханска“ № 195,
Тел. директор: Анна Димитрова Рангелова  09523/2677, 0885015253 и 0882933995
email: info-1202007@edu.mon.bg

OUBarz1Училището в с. Бързия е с 80-годишна история, построено през далечната 1938 г. През деветдесетте години в него са се обучавали над 220 ученици в самостоятелни паралелки.
Училището има съвременен облик, което е предпоставка за задържането на децата от селото в училището. Амбициите на ръководството и на педагогическия екип са да превърнат училището в една модерна образователна институция. В училището работят високо квалифицирани педагогически специалисти. От учебната 2016/2017 година са назначени млади учители, завършили престижни български университети. Училището работи при целодневна организация на учебния процес и предлага на учениците закуска и обяд. Включва се в програмите „Плод и мляко в училище“ на Министерство на земеделието. В обучението на учениците активно навлизат новите технологии. Учителите използват интерактивни методи на обучение и електронни учебници. Разполагат с преносими компютри, проектори и интернет, които използват в учебните часове.
Работи се по проекти, насочени към развитието на способностите и интересите на всяко дете:
– проект „Твоят час“ на Министерство на образованието – Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Сформирани са 5 групи, предлагащи на учениците дейности по интереси в областта на науката, спорта и изкуствата. Отборът по тенис на маса завоюва второ място на областен турнир през учебната 2016/2017 г. и трето място през учебната 2017/2018 г. Сформирана е група по народни танци, екология, английски език и др.

– проект BG05M20P001-3.002-0340 „Образованието в подкрепа на приобщаването, многообразието и активното гражданство“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Безопастност и движение по пътищата 2024 година

Бюджет 2024 г.

Отчет на бюджета и обяснителна записка към 30.06.2024 г.

Отчет на бюджета и обяснителна записка към 31.03.2024 г.

Бюджет 2023 г.

Отчет на бюджета и обяснителна записка към 31.12.2023 г.

Отчет на бюджета и обяснителна записка към 30.09.2023 г.

Отчет на бюджета и обяснителна записка към 30.06.2023 г.

Отчет на бюджета и обяснителна записка към 31.03.2023 г.

Бюджет 2022 г.