Актуални Новини, Новини, Обяви

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА РЕМОНТ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “РАЗВИТИЕ – 1927” С. Боровци

На вниманието на всички заинтересовани лица относно откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по проект: „Реконструкция и ремонт на Народно читалище „Развитие – 1927″, с. Боровци”, открита със Решение № 1/15.04.2014 г., и Решение № 2/23.04.2014г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки с ID 599602 на 15.04.2014 г.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с участието Ви в горепосочената процедура и на основание чл.69а, ал.З от Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците в обществената поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по проект: „Реконструкция и ремонт на Народно читалище „Развитие – 1927″, с. Боровци”, ще се проведе на 31.10.2014г., 11:00 часа в сградата на НЧ „Развитие – 1927″, село Боровци, община Берковица, пл. Т.Димитров” № 1.
В случай, че желаете да присъствате е необходимо да бъдете в 11:00 часа на 31.10.2014г. (петък) в сградата на НЧ „Развитие – 1927″, село Боровци.
Съгласно чл. 69а, ал.З от Закона за обществените поръчки при отваряне на пликовете с ценовите оферти в обществената поръчка имат право да присъстват участниците в процедурата, техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридическите лица с нестопанска цел.