Архив

отваряне на публична покана

Във връзка с публична покана с предмет „Избор на изпълнител за доставка и монтаж на соларни осветителни тела за проект „Обособяване на нова туристическа атракция с постоянно изложение на дървени пластики в парк „Здравец“, град Берковица и подобряване на свързаната с нея инфраструктура“, финансиран по мярка 313 от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., Договор № 46/3/3130254/18.12.2013 г.“ Ви уведомяваме, че офертите на участниците ще бъдат отворени на 29.07.2014 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Община Берковица.