Архив

Отваряне на ценови предложения

Във връзка с Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Избор на финансова институция за получаване на краткосрочен банков кредит – тип овърдрафт,  за извършване на текущ ремонт на улици в кв. «Раковица», гр. Берковица“, Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти ще се състои на 10.09.2014 г. от 13.00 часа в заседателната зала при Общинска администрация Берковица.