Архив

Отваряне на ценови предложения

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, уведомяваме че отварянето на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет „Основен ремонт и рехабилитация на път ІV – 81 205, с. Ягодово – с. Слатина от км 0+000 до км 6+000” ще се проведе на 08.09.2014 г. от 11:00 ч. в заседателната зала в сградата на община Берковица.

Право да присъстват на отварянето на ценовите оферти имат участниците или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и представители на средствата за масово осведомяване.