Актуални Новини, Новини

ОТВОРИ СЪРЦЕТО СИ…СТАНИ ПРИЕМЕН РОДИТЕЛ

ПРИЕМЕН РОДИТЕЛ

В община Берковица съществува потребност от нови приемни семейства за деца на различна възраст.
Какво представлява приемната грижа?
Приемната грижа е временно поверяване на дете /със или без съгласието на родителите му/ за отглеждане и възпитание в семейство, което не е неговото родно семейство. Тя е мярка за закрила, която позволява на децата, лишени от родителска грижа, да бъдат отглеждани в семейна среда и да получат възможност за личностно развитие.
Кои деца се нуждаят от приемна грижа?
Приемната грижа е предназначена за деца, за които родното семейство не е в състояние да осигури адекватни грижи:
Деца на възраст от 0 до 18 години – здрави или деца с увреждания, които са:
1.Настанени в институции или социални и интегрирани здравно – социални услуги за резидентна грижа;
2.Деца за които е установена необходимост от предприемане на спешна мярка за закрила „Настаняване в приемно семейство“, тъй като е констатиран риск в биологичното семейство за тях – родителите са починали, неизвестни, лишени или ограничени от родителски права; такива, които се намират в трайна невъзможност да полагат грижи за детето си; такива, които са изразили нежелание да отглеждат детето си (изоставени); деца жертви на насилие или злоупотреба в биологичното си семейство;

Приемно семейство
Приемното семейство са двама съпрузи или отделно лице, при което се настанява дете за отглеждане и възпитание въз основа на договор.
Подбор, оценка и обучението на приемните семейства се извършва по настоящ адрес, преди да бъде настанено дете в него. Това се прави, за да има увереност, че това са отговорни хора с подходящите за отглеждане и възпитание на дете качества.
Приемното семейство/родител трябва да бъде лице, което:

 • Да е в достатъчно добро здраве, образователен статус и личностно развитие, чрез което да гарантира не само базовите нужди на настанените деца, но и тяхното развитие;
 • Да е емоционално и психически стабилно и подготвено да посрещне трудностите свързани с отглеждането на изоставено/насилвано или пренебрегвано дете, дете в тинийджърска възраст или с увреждане;
 • Да може да работи в сътрудничество с ангажираните институции отговарящи за грижата за децата, както и да приема насоки и препоръки от служителят отговарящ за приемната грижа;
 • Да може да работи в екип, с цел постигане на набелязана дългосрочна цел за бъдещото на детето и партниране с ангажираните институции по случая на детето;
  Приемното семейство може да бъде доброволно или професионално.
  Начинът на оценяването и одобряването им е един и същ. Единствената разлика между тях е, че професионалното семейство получава заплащане за труда, който полага, а доброволното – не. Всички приемни семейства получават месечна
  издръжка за нуждите на детето.
  Професионалните приемни семейства получават месечна заплата:
  • за отглеждане на едно дете – 150% от минималната работна заплата;
  • за отглеждане на 2 деца – 160% от минималната работна заплата;
  • за отглеждане на 3 и повече деца – 170% от минималната работна заплата.
  Семейството получава месечна издръжка за отглежданото дете/деца.
  Възрастовите граници при децата са както следва: 0-3 год.; 3-6год.; 6-14 г.; 14-18 год.
  На кандидатите за приемни родители се предоставя информация, относно реда и условията за кандидатстване, процедурата по подбора и утвърждаване на кандидатите, както и същността и целта на настаняване на дете в приемно семейство. При извършване на оценка за приемното семейство се преценява възможността на семейството да осигури материални условия за отглеждане и развитие на детето, което включва наличие на лично пространство за детето в жилището на приемното семейство, както и лични качества на кандидатите за предоставяне на приемна грижа по отглеждане и възпитание на дете. Приемно семейство има задължение да осигури временна грижа за деца в риск, като основната цел е децата да бъдат отглеждани в условията на сигурна, подкрепяща и стимулираща семейна среда.

За допълнителна информация: Светлана Лазарова – Социален работник към областен екип по приемна грижа

Адрес: гр. Берковица, сградата на Община Берковица, етаж 3, стая 305