Актуални Новини, Новини

ОТГОВОРИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА НА ВЪПРОСИ, ПОСТАВЕНИ ОТ МИЛОВАН ЖАН ПАНТАЛЕЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. БЕРКОВИЦА

НА ВНИМАНИЕТО НА МИЛОВАН ЖАН ПАНТАЛЕЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

 

    Относно :  Направено запитване от Ваша страна  до мен, чрез Общински съвет с вх.№ РД-92-00-1108/07.06.2021г, респективно насочено от председателя на общински съвет Берковица към мен с изх. № РД-92-00-1108(1) / 09.06.2021г. и наш вх.№ РК-08-00-102/09.06.2021 г.

Уважаеми господин Панталеев,  учудени сме от вашата  агресия, тъй като вие – в бившата си роля на Председател на Общинския Съвет на същата тази община, която сега агресивно обиждате  и нападате, никога не сте показвали такава агресия и недоволство – а напротив  винаги сте бил  много доволен и съгласен с начина на работа на Общината!

В този смисъл  г-н Пантелеев не трябва да забравяте, че Община Берковица е официална институция с кмет, избран от гражданите и като такава представлява гражданите и тяхната воля, което означава, че обиждайки и нападайки Общината, вие  г-н Пантелеев всъщност обиждате  и нападате  нейните граждани, в името на които  “уж” правите всички тези нападки!  Тази агресията към общината сама по себе си стана  парадокс – вече е ясно на всички ни. Тази агресия – странно, но факт, се появи на бял свят  веднага след отстраняването  ви от поста  на Председател на Общинския Съвет  Берковица!

В този смисъл в името на гражданите на Община Берковица, отправям  официален апел към вас  да престанете  да използвате  Община Берковица и нейните граждани като инструмент в личната  ви “вендета”.

 

Ето отговорите на поставените от Вас въпроси, към мен.

Отговор на въпрос 1 (Защо за  период от около 30 дни беше преустановен ремонта на центъра)  :

Господин Панталеев, ако имате предвид проекта „Реконструкция на част от пл. ”Й. Радичков”, намиращ се в ПИ 03928.511.543 по КК на гр. Берковица и парк-градина, намиращ се в ПИ 03928.511.542 по КК на гр. Берковица“, то спирането е било в резултат на влошените към онзи момент ( който и Вие не сте уточнили) метеорологични условия. Въпреки всичко срока на спиране не е бил 30 дни, както твърдите, а е бил за не повече от 10-15 дни в периода 15-30 май 2021г. Ремонтът на площада не е преустановяван, а предвид това, че имаше много дъждовни дни и полагането на трошен камък и уплътняване на земната основа, не може да се извършва върху мокър терен (кал), и на обекта не се е работило. Чрез определение нормативни документи, строителят има право да спира обекта при влошени метеорологични условия, но не се е възползвал от тази възможност.  По-подробна информация за метеорологичната обстановка за този период, може да получите на сайта на https://www.meteoblue.com/ , или да се запознаете с приложението „ Метео Архив Берковица“ ( Приложение 3 към писмото).  Пълната документация на проекта, както нееднократно съм твърдяла може да намерите на страницата: https://app.eop.bg/today/79400 .

 

Отговор на въпрос 2 (Защо от 06.01.2020 до 07.06.2021 все още няма резултат от поръчания от Вас нов website на Община Берковица при положение, че сроковете на договора много отдавна са изтекли?

Договора за поръчката на новия уебсайт на Община Берковица, се сключва на 03.01.2020г. със срок за изпълнение от 6 месеца. Общата крайна стойност на договора е  3000 (три хиляди) лева, което  както всички знаем, е изгодна цена за какъвто и да е уебсайт в днешно време.

За съжаление  2020 година  беше годината на първата вълна COVID 19, приоритетите ни бяха други  и това доведе до необходимостта от удължаване на срока за изпълнение по договора с 3 месеца.

Новият уебсайт на Община Берковица е доставен на Общината в срок с подписан Приемо-предавателен протокол за това, което означава, че Общината е активен собственик на новия си уебсайт. След доставянето му, с оглед на новите технологии  използвани в него, Община Берковица  договори с фирмата изпълнител  безплатно обучение на персонала на Общината за работа с оглед на дългосрочното максимално използване.

С радост вече можем да кажем , че  до приключването остават само няколко седмици, след което той ще  бъде пуснат за общо достояние.

Също е важно да се подчертае –  за да стане пределно ясно, че забавеното пускане за общо достояние на новия уебсайт на Община Берковица НЕ Е недостатък или по никакъв начин ущърб за гражданите на Общината, а напротив –  стратегическо решение само и единствено в тяхна полза!  А именно: от една страна гражданите през цялото време на този процес не са ощетени по абсолютно никакъв начин – те имат постоянен и не нарушен денонощен достъп до всичката предоставена от  Община Берковица информация от действащия към момента уебсайт на общината. Който въпреки остарелия си дизайн, визия и функционалност, е гарантиран от Община Берковица  като напълно оперативен!

 

Отговор на въпрос 3 ( Кой прецени, че емблематичния розов мрамор от площада е „отпадък“? Имаше ли оценителна комисия ? Моля да представите заключение на експерт – оценител  и протокол, че това е отпадък? В частен имот ли се съхранява розовия мрамор? :

На 18.03.2021 г ., след откриване на строителната площадка, е извършен оглед от комисия, която е преценила следното:

1.По-голямата част от тротоарните плочи 40/40 и бордюри 50/25/10, могат да бъдат запазени. Фирмата изпълнител ги демонтира на ръка и същите  бяха извозени  на съхранение в двора на Общинско  мероприятие „Комунални дейности“ гр. Берковица. Направена е оценка на демонтираните тротоарни плочи и бордюри от независим оценител.   За  тротоарните бетонови плочи 40/40 – цената е  1,00 лв. и за градинските бордюри 50/25/10 – 2,00 лв. ( Приложение 4 към писмото )

2.Старата облицовката на фонтана, и положените хоризонтални мраморни плочки на площада, бяха  силно компрометирани напукани и счупени, и същите не могат да бъдат запазени и съхранени за повторна употреба. Извозени  са на площадката за временно съхранение на строителни отпадъци м. „Блеов чифлик“, землището на гр. Берковица.

За целта е съставен констативен протокол с дата 18.03.2021г. ( Приложение 5 към писмото )

       Пояснение към т.1 и т.2 по-горе: “Строителни отпадъци” са отпадъците, получени в резултат на строителната дейност на строителни площадки, както и отпадъци от разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения.

Отговор на въпрос 4( През пролетта на 2020 след репортаж на БНТ сте заявили в официално писмо до телевизията  че пътят от с. Котеновци до с. Черешовица  ще бъде ремонтиран до края на годината. Грижа ли вие изобщо, че и там живеят хора? Вече сме лятото на 2021г, а за достъп до Черешовица е трудно да се говори. Кога ще бъде положен нов асфалт, както асфалта  в двора на Вашите сватове?

На 29.04.2021г. с Решение № D115653 е открита процедура публично състезание с предмет: „Текущ ремонт на улици на територията на Община Берковица“ по четири обособени позиции. На 07.06.2021г. с Решение № D6669351 на Кмета на Община Берковица е определен изпълнител по Обособена позиция № 1 – „Текущ ремонт на улици на територията на община Берковица – І ви етап”- “ПИМ-ВР 5“ ДЗЗД и с Решение № D6668936 е определен изпълнител по Обособена позиция № 2 – „Текущ ремонт на улици на територията на община Берковица – ІI ри етап“ – “ПИМ-ВР 5“ ДЗЗД. Решенията влизат в законова сила на 18.06.2021г. Предстой сключване на договори с изпълнителя в едномесечен срок от публикуване на решението за избор на изпълнител. В сумата заложена за ремонт по обособените позиции, влиза и отсечката с. Котеновци  – с. Черешовица. А колкото до асфалта в двора на моите сватове, сте лично запознат че разполагат с необходимите документи за покупката му, дори съдействахте за  интервюто  ми пред  медията на Калин Иванов.

Отговор на въпрос 5( Каква е общата стойност на всички подменени врати на първия и втория етаж в сградата на общинска администрация? Как избрахте изпълнителя и толкова ли неотложна беше подмяната на абсолютно всички врати?

През 2020 г. е извършена подмяна на 13 броя врати в Общинска администрация –Берковица на обща стойност 4 825.00 лв. със ДДС. През м. март 2021г. са подменени останалите  18 броя врати, като разходът е на обща  стойност от  8 199.93 лв. Старите врати бяха в лошо техническо състояние- подути, изкривени, с деградивни материали, които не се затваряха, и със специфичен мирис на застояло. Всяка интериорна врата е неделима част от визията на стаите и коридорите  на сградата в Общинска администрация, която се посещава ежедневно от граждани. Подмяната на вратите не е била предмет на изпълнения проект „Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4“, поради което  беше наложителна за осигуряване на нормална работна обстановка в Общинска администрация, и снижаване на енергийни загуби особено през зимните месеци. Подмяната е извършена от три различни изпълнителя /фирми/. Разхода е извършен за сметка на собствените приходи на Община Берковица, за упоменатите периоди.

 

Отговор на въпрос №6  ( Като Кмет на Община Берковица сте длъжна да се самосезирате в случай, в които има заплаха за здравето ва Вашите съграждани. Защо стоите безучастна и допускате да се монтират още клетки на мобилни оператори, при  положение, че и без това са в повече  за населеното място, и са в непосредствена близост  множество жилищни сгради в централна градска част?  

Във връзка с отправен от Вас въпрос относно „ монтиране на клетки от мобилни оператори, категорично възразявам на твърдението Ви, че стоя безучастно спрямо горепосочения казус. Нужната информация, която смятам, че е ясна и изчерпателна, е общодостъпна за всички и може да бъде видяна на официалния сайт на Община Берковица.

В тази връзка, на 20.05.2020 г. поради появили се подобни спекулативни твърдения и тревоги от страна на жителите на гр. Берковица, от моя страна бе изпратено запитване до мобилните оператори дали същестува 5G мрежа и технология на територията на община Берковица. В същото писмо бе поставен и въпроса дали имат инвестиционни намерения за изграждането на такава и предоставянето на услугата в нашата община. В отговор на моето запитване, получих отговор, в който ме уверяват, че към горепосочения момент на територията на страната ни няма действаща комерсиална 5G мрежа на нито един от телекомите и че при настъпване на каквито и да е промени, свързани с извършване на оборудване и инсталиране на територията на нашата община, ще бъдем своевременно уведомени. Към настоящия момент Община Берковица не е получила такава допълнителна информация от телекомуникационните оператори.

В Приложение 1 към писмото, прилагам изпратено мое писмо с из.№ СИИС-70-00-16,  и копия на писмата, получени от телекомите с вх.№ СИИС-70-09-16(1) и вх.№ СИИС-70-09-16(2), където можете да се запознаете по-подробно с информация.

Поради  тиражиращата се в публичното пространство информация за опасността от въвеждането на новата 5G технология на територията на община Берковица, Ви информираме, че в писмо с изх.№ СИИС-70-00-56/14.06.2021г., (Приложение 2 към писмото ),  е изпратено отново допълнително запитване до всички телекоми, което също прилагам към настоящия отговор и можете да се запознаете.

Гражданите на град Берковица, ще бъдат своевременно уведомени за отговора на телекомуникационните оператори.