Актуални Новини

ОТДЕЛ „МЕСТНИ ПРИХОДИ“ НАПОМНЯ

Отдел „Местни приходи“ напомня, че върви плащането на данъка върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2018 г. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто. Данъкът върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на текущата година.